รู้จัก Flowchart พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
20 OCT 2018

ผู้เขียน: สรกฤตย์ พันธุมนตรี

ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ หากมองในภาพกว้าง  ย่อมประกอบไปด้วย 2 กระบวนการ ได้แก่ การวางแผนงาน และการปฏิบัติตามแผนงาน ซึ่งมีผลเชื่อมโยงถึงกัน

กล่าวคือ หากวางแผนงานไว้ผิด แม้จะปฏิบัติงานตามแผนได้ดีเพียงใด ผลงานย่อมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือหากวางแผนถูก แต่ปฏิบัติงานไม่ได้ตามแผน ผลงานก็ย่อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายเช่นกัน  ดังนั้น ผู้บริหารโครงการจึงต้องบริหารและควบคุมทั้ง 2 กระบวนการข้างต้น ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงจะทำให้เป้าหมายบรรลุผล

ทั้งนี้ ทั้ง 2 กระบวนการข้างต้น หากแบ่งย่อยออกเป็นช่วงเวลาแล้ว สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

  • ช่วงก่อนงานก่อสร้าง (Pre-Construction Phase)
  • ช่วงงานก่อสร้าง (Construction Phase)
  • ช่วงหลังงานก่อสร้าง (Post-Construction Phase)

โดยแต่ละช่วงของการพัฒนาโครงการ จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากน้อยแตกต่างกันไปตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์ และข้อกฎหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

แต่หากจะเขียนเป็น Flowchart เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สามารถเขียนได้ดังภาพถัดไป โดยกรอบที่มีเส้นประ หมายถึง บางอสังหาริมทรัพย์อาจมีกิจกรรมนั้น บางอสังหาริมทรัพย์อาจไม่มี

 

 

การที่ผู้บริหารโครงการเข้าใจแผนภาพข้างต้นมากเพียงใด จะทำให้การบริหารและควบคุมการดำเนินโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงนั้น เช่น แม้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง ก็สามารถแก้ไขและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุที่เข้าใจแล้วว่าแต่ละกิจกรรมมีหลักการเช่นใด และการปรับแก้กิจกรรมหนึ่ง จะส่งผลกระทบกับกิจกรรมอื่นๆ อย่างไร ฯลฯ

ดังนั้น ในการดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการจึงควรสรรหาผู้บริหารโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนภาพข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งทีมงานของตนเองหรือว่าจ้างที่ปรึกษางานก่อสร้างก็ตาม จึงจะทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ตั้งไว้ได้


ติดตามหนังสือ "บันทึกแมคเคลเลอร์: เผยกลยุทธ์การลงทุนและบริหารการก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นายอินทร์ บีทูเอส ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดได้ที่ >>> http://mckeller.co.th/th/knowledge-and-experience-/mckeller-book-1-1