เกี่ยวกับการสมัครงาน

Q : การส่งใบสมัครทางอีเมล์ที่ทางแมคเคลเลอร์ระบุไว้ จะได้รับการพิจารณาทุกฉบับหรือไม่

A : หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ที่ทางแมคเคลเลอร์ประกาศไว้ ใบสมัครดังกล่าวจะถูกส่งให้ผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ในทุกระดับ ดังนั้น ผู้สมัครจึงมั่นใจได้ว่า ใบสมัครทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาทั้งหมด 


Q : หลังจากยื่นใบสมัครงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร และใช้ระยะเวลานานเท่าใด

A : โดยทั่วไป หลังจากที่แมคเคลเลอร์ได้รับใบสมัครแล้ว จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 3 วัน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่ทางแมคเคลเลอร์ต้องการ ทางทีมงานจะเชิญสัมภาษณ์ต่อไป และหลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ์ หากแมคเคลเลอร์พิจารณารับเข้าทำงาน จะมีการแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายใน 7 วัน


Q : หากส่งใบสมัครงานให้ทางแมคเคลเลอร์แล้ว ทีมงานมิได้มีการติดต่อกลับ เพราะเหตุผลใดบ้าง  

A : กรณีส่งใบสมัครงานให้ทางแมคเคลเลอร์แล้ว มิได้มีการเชิญสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป มีเหตุผล 2 ประการ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้สมัครยังไม่สอดคล้องกับที่ทางบริษัทฯ สรรหา หรือใบสมัครมิได้ระบุข้อมูลที่บริษัทฯ ประกาศไว้ เช่น ไม่ได้ระบุเงินเดือนที่ต้องการ มิได้ระบุรายละเอียดของประสบการณ์ในการทำงาน ฯลฯ  


Q : หากสนใจที่จะร่วมงานกับแมคเคลเลอร์ สามารถฝากประวัติไว้ได้หรือไม่

A : ผู้ที่สนใจสามารถฝากประวัติไว้ได้ ตามช่องทางที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ หากแมคเคลเลอร์มีตำแหน่งงานที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะมีการเชิญสัมภาษณ์ต่อไป

เกี่ยวกับการทำงานที่แมคเคลเลอร์

Q : วัฒนธรรมการทำงานที่แมคเคลเลอร์เป็นอย่างไร

A : ที่แมคเคลเลอร์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้กับบุคคล 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าและพนักงาน สร้างความสุขให้กับลูกค้าโดยการรักษาผลประโยชน์ที่ควรได้ และปกป้องในสิ่งที่ไม่ควรเสีย สร้างความสุขให้กับพนักงานโดยทำให้เกิดบรรยากาศครอบครัวขึ้นภายในบริษัทฯ 


Q : พนักงานที่แมคเคลเลอร์ จะถูกฝึกฝนไปในทางใด

A : ที่แมคเคลเลอร์ เราต้องการฝึกฝนให้พนักงานมีอุปนิสัยในการทำงาน 4 ข้อ ได้แก่ 1. มีนิสัยเชิงรุก 2. แสวงหาความรู้และประสบการณ์เสมอ 3. คิดอย่างมีเหตุผล 4. มีความมุ่งมั่น โดยเราเชื่อว่า อุปนิสัยข้างต้นจะทำให้พนักงานเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูง


Q : ผลประโยชน์ที่มอบให้พนักงาน มีอะไรบ้าง

A : ที่แมคเคลเลอร์ นอกจากสวัสดิการพื้นฐานในการทำงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ หากพนักงานมีความสามารถ และผ่านเกณฑ์ทดสอบของทางบริษัทฯ พนักงานจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า โดยไม่ถืออายุเป็นปัจจัยที่สำคัญ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ก็จะถูกปรับเพิ่มตามตำแหน่ง