ด้านต้นทุนและสัญญา

แมคเคลเลอร์ให้บริการที่ปรึกษาด้านต้นทุนและสัญญา หรือการสำรวจปริมาณและราคา (Quantity Surveying : QS) สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้บริหารโครงการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณสำหรับการพัฒนาโครงการ โดยทีมที่ปรึกษาของบริษัทฯ  สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง หรือในทุกด้าน ดังต่อไปนี้

บริการช่วงก่อนทำสัญญาก่อสร้าง (Pre-Contract Services)

 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Studies)
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (Cost Estimate) ในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบ ดังนี้
  • การออกแบบร่าง (Schematic Design)
  • การออกแบบขั้นพัฒนา (Design Development)
  • การออกแบบขั้นสุดท้าย (Construction Drawings) และจัดทำราคากลาง (BOQ)
 • จัดทำกระบวนการวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering : VE)
 • การประมูลงาน (Tender Stage)
  • จัดเตรียมเอกสารข้อกำหนดในการว่าจ้าง (Terms of Reference : TOR)
  • เปรียบเทียบและวิเคราะห์เงื่อนไขและราคา (Tender Analysis)
  • ช่วยต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้รับจ้างก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือก
  • จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง (Contract Documentation) หรือทบทวนสัญญาจ้างก่อสร้าง (Contract Review)

  บริการช่วงหลังทำสัญญาก่อสร้าง (Post-Contract Services)

  • ออกใบรับรองการชำระเงิน (Payment Certificates)
  • ตรวจสอบปริมาณและราคาของงานเปลี่ยนแปลง (Variation Order) ที่เสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
  • จัดทำรายงานประจำเดือนและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงกับงบประมาณที่กำหนดไว้
  • สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้าย (Final Accounts) เพื่อแสดงให้เห็นต้นทุนของโครงการ