Flow Chart ขั้นตอนการพัฒนาคอนโดมิเนียม
25 JUL 2021

ผู้เขียน: แมคเคลเลอร์

หลังจากที่่ท่านผู้อ่านได้ศึกษาธรรมชาติของการพัฒนาคอนโดมิเนียม ที่แมคเคลเลอร์ได้เขียนไว้ในเรื่อง "ข้อควรรู้ในการพัฒนาคอนโดมิเนียม" แล้ว จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ มีหลากหลายกิจกรรม และหากสังเกตให้ดี จะเห็นได้ว่า ในแต่ละกิจกรรมที่สำคัญ ส่วนใหญ่แล้ว ล้วนเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม กล่าวคือ ทำกิจกรรมหนึ่งเสร็จ จึงสามารถไปทำกิจกรรมต่อไปได้ ดังนั้น หากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเกิดความล่าช้า ก็จะทำให้กิจกรรมถัดมาเกิดความล่าช้าสะสมตามไปด้วย จึงเป็นเหตุให้โครงการที่มีการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่สามารถส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้าได้ตามสัญญา 

ทั้งนี้ การที่จะบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในลำดับขั้นตอนการพัฒนาโครงการทั้งหมด ว่ากิจกรรมต่างๆ มีการเชื่อมต่อกันอย่างไร ซึ่งแมคเคลเลอร์ได้รวบรวมกิจกรรมที่สำคัญทั้งหมด แสดงเป็น Flow Chart ให้ท่านผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ ดังภาพต่อไปนี้

โดยสรุปแล้ว หากท่านสังเกตกิจกรรมตาม Flow Chart ข้างต้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ล้วนมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของเจ้าของโครงการและของภาครัฐ เช่น

  • การศึกษาความเป็นไปได้ ก็เพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการลงทุนได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและขจัดความลำเอียงที่อาจเกิดขึ้น
  • การยื่น EIA ก็เพราะเหตุว่า อาคารชุดมีคนอยู่อาศัยมาก รวมถึงรูปแบบอาคาร มีโอกาสสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง จึงต้องได้รับการเห็นชอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
  • การขอใบรับรองการก่อสร้าง ก็เพราะเหตุว่า อาคารชุดมีผู้อยู่อาศัยมาก หากอาคารสร้างไม่ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การวิบัติหรือพังทลาย จนเป็นเหตุให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ขาดสุขอนามัยที่ดี จึงต้องขอใบรับรองตามขั้นตอนของกฎหมาย
  • การจดทะเบียนอาคารชุด ก็เพราะเหตุว่า ไม่ใช่ทุกอาคารจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นอาคารชุดได้ หากแต่ต้องเข้าเงื่อนไขของอาคารชุดตามกฎหมาย เช่น สามารถแยกทรัพย์ส่วนบุคคลออกจากทรัพย์ส่วนกลางตามเงื่อนไขของกฎหมายได้ และหากได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ก็หมายความว่า อาคารนั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. อาคารชุดต่อไป

การทำความเข้าใจ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น จะทำให้ผู้บริหารโครงการมีวิสัยทัศน์ สามารถปรับลดหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ในขณะที่ได้ผลลัพธ์มากที่สุดนั่นเอง


ติดตามหนังสือขายดี "บันทึกแมคเคลเลอร์: เผยกลยุทธ์การลงทุนและบริหารการก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นายอินทร์ บีทูเอส ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดได้ที่ >>> http://mckeller.co.th/th/knowledge-and-experience-/mckeller-book-1-1