สำรวจสภาพสิ่งก่อสร้าง

แมคเคลเลอร์ให้บริการสำรวจสภาพสิ่งก่อสร้าง (Condition Surveys) โดยทำการสำรวจสภาพทางกายภาพโดยรวมของสิ่งก่อสร้าง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ รายงานที่จัดทำจะแสดงให้เห็นถึงสถานะของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ และความเสียหายของงานที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงความเสื่อมสภาพของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ควรได้รับการซ่อมแซมแก้ไข ทั้งนี้ ขอบเขตของการให้บริการอาจรวมถึงการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมแก้ไข ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของลูกค้าเป็นหลัก

วัตถุประสงค์ของการสำรวจสภาพสิ่งก่อสร้าง แตกต่างกันไปในลูกค้าแต่ละราย ดังนี้

  • เพื่อสำรวจสภาพของสิ่งก่อสร้างโดยรอบหน่วยงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาข้อถกเถียงถึงช่วงเวลาที่เกิดความเสียหายและสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสิ่งก่อสร้างที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยต้องการทราบว่า สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอหรือไม่ มีความเสียหายใดที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่ และต้องใช้งบประมาณเท่าใด
  • เพื่อประกอบการวางแผนงานบำรุงรักษาหรือปรับปรุงอาคาร โดยต้องการทราบว่า มีความเสียหายหรือความเสื่อมสภาพของวัสดุ/อุปกรณ์ใดๆ ที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่ และต้องใช้งบประมาณเท่าใด
  • เพื่อสำรวจและบันทึกสภาพของสิ่งก่อสร้าง ก่อนหรือหลังการเช่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการหักเงินประกัน

ทั้งนี้ ประเภทของการสำรวจสภาพสิ่งก่อสร้างนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การสำรวจสภาพขั้นต้น (Preliminary Condition Surveys) และการสำรวจสภาพในรายละเอียด (Detailed Condition Surveys)

ตรวจรับงานก่อสร้าง

แมคเคลเลอร์ให้บริการตรวจรับงานก่อสร้าง (Handover Inspection) ซึ่งส่งมอบโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานก่อสร้างที่ส่งมอบนั้น มีคุณภาพ และสอดคล้องกับหลักวิชาการ ทั้งนี้ ทีมงานจะจัดทำรายงานการตรวจสอบ บันทึกรายการข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรืองานที่ไม่แล้วเสร็จ นำส่งให้ลูกค้าเพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทำการแก้ไขต่อไป

ตรวจสอบความเสียหายก่อนสิ้นสุดประกันผลงาน

ในกระบวนการก่อสร้างโครงการนั้น ความเสียหายแฝง (Latent Defects) ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบ คุณภาพของแรงงาน หรือคุณภาพของวัสดุ จะไม่แสดงให้เห็นทันทีในขณะส่งมอบโครงการ หากแต่จะปรากฎให้เห็นหลังจากที่สิ่งก่อสร้างได้ถูกใช้งานมาแล้วระยะหนึ่ง เช่น พื้นทรุดตัว กระเบื้องร่อน รอยร้าวต่างๆ ฯลฯ ดังนั้น ก่อนหมดระยะเวลารับประกันผลงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง จึงควรทำการตรวจสอบความเสียหายทั้งหมด เพื่อนำส่งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทำการแก้ไข มิฉะนั้นแล้ว หากหมดระยะเวลารับประกันผลงานดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขจะตกอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ

ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิค จะช่วยลูกค้าในการให้บริการตรวจสอบความเสียหายก่อนหมดระยะเวลารับประกันผลงาน (Pre-Warranty Expiration Inspection) พร้อมสรุปเป็นรายงานนำส่งให้ลูกค้า เพื่อแจ้งไปยังผู้รับจ้างก่อสร้างให้ทำการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป

ตรวจติดตามโครงการ

แมคเคลเลอร์ให้บริการตรวจติดตามโครงการ (Project Monitoring) สำหรับธนาคาร สถาบันการเงิน หรือเจ้าของโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ต้องการ โดยทำการตรวจติดตามกิจกรรมของโครงการอย่างเป็นระบบ ภายใต้ความถี่หรือระยะเวลาที่กำหนดไว้

ปัญหาต่างๆ ที่ถูกตรวจพบจะถูกรวบรวมและรายงานให้ลูกค้าทราบ ก่อนที่จะลุกลามจนยากต่อการแก้ไข ทั้งนี้ รายงานการตรวจสอบจะถูกจัดทำให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ทบทวนความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง

แมคเคลเลอร์ให้บริการทบทวนความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง (Constructability Review) โดยทำการตรวจทานเอกสารการก่อสร้าง เพื่อค้นหาประเด็นที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ทางทีมงานจะส่งมอบรายงานประเด็นที่ตรวจพบพร้อมให้คำแนะนำต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ประโยชน์ของการทบทวนความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง :

  • ลดการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่ม ข้อขัดแย้ง และงานเพิ่มในระหว่างการก่อสร้าง
  • ลดข้อผิดพลาดในงานออกแบบ เช่น ความไม่ชัดเจน งานที่ตกหล่น ความขัดแย้งกันในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
  • ลดปัญหาความล่าช้าของโครงการที่เกิดมาจากเอกสารการก่อสร้างขาดความสมบูรณ์เพียงพอ
  • ลดการหยุดชะงักของกระบวนการออกแบบและกระบวนการก่อสร้าง
  • ค่าก่อสร้างที่เสนอโดยผู้เข้าร่วมประกวดราคา (Bid Price) มีแนวโน้มลดต่ำลง เนื่องจากมีการเผื่อค่าใช้จ่ายของเอกสารการก่อสร้างที่มีปัญหาน้อยลง