จัดฝึกอบรม

แมคเคลเลอร์ให้บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ โดยทีมงานจะทำการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย  ทั้งนี้ แมคเคลเลอร์เชื่อว่า การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานที่มีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและสถานะภาพปัจจุบันของลูกค้าแต่ละรายอีกด้วย

วิจัยเชิงกลยุทธ์

แมคเคลเลอร์ให้บริการวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Research) ซึ่งจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย  ทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของทางบริษัทฯ จะทำการศึกษาความต้องการของลูกค้า และดำเนินการวิจัยเพื่อหาคำตอบที่ต้องการ