บริหารโครงการ

แมคเคลเลอร์ให้บริการบริหารโครงการ (Project Management) สำหรับโครงการก่อสร้างทุกประเภท ช่วยเจ้าของโครงการในการกำกับดูแลและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ขอบเขต และมีคุณภาพ

โดยบริการบริหารโครงการครอบคลุมขอบเขต สรุปได้ดังต่อไปนี้

  • ขั้นตอนการวางแผนองค์ประกอบของโครงการ (Project Configuration Planning Stage)
  • ขั้นตอนการออกแบบ (Design Stage)
  • ขั้นตอนสรรหาและจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง (Procurement Stage)
  • ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Phase)
  • ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post-Construction Phase)

บริหารงานก่อสร้าง

แมคเคลเลอร์ให้บริการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) สำหรับโครงการก่อสร้างทุกประเภท ช่วยเจ้าของโครงการในการกำกับดูแลและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างไปจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ ขอบเขต และมีคุณภาพ

โดยบริการบริหารงานก่อสร้างครอบคลุมขอบเขต สรุปได้ดังต่อไปนี้

  • ขั้นตอนสรรหาและจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง (Procurement Stage)
  • ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Phase)
  • ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post-Construction Phase)

ควบคุมงานก่อสร้าง

แมคเคลเลอร์ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Supervision) สำหรับโครงการก่อสร้างทุกประเภท ช่วยเจ้าของโครงการในการกำกับดูแลและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างไปจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการ

โดยบริการควบคุมงานก่อสร้างครอบคลุมขอบเขต สรุปได้ดังต่อไปนี้

  • ช่วงการก่อสร้าง (Construction Phase)
  • ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post-Construction Phase)